Line ID: 0863399940

 

ข้อมูลเพิ่มเติม
 • รวมลิ้งร้านอาหารกัมพูชา

 • รวมลิ้งโรงแรมกัมพูชา
 • โปรแกรมทัวร์กัมพูชา
  ขายดี

  CD10 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ราคา 5,300 บาท รถบัสรับจาก กทม.

   

  CD210 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ราคา 5,600 บาท รถตู้รับจาก กทม.

   

  CD11 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ราคา 9,700 บาท สายการบินรับจากสนามบินดอนเมือง

   

  CD2 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ราคา 11,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินดอนเมือง

   

  CD24 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ราคา 12,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ

   

  CD7 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 4 วัน 3 คืน ราคา 12,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ

   

  CD23 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ราคา 14,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินดอนเมือง

   

  CD8 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 5 วัน 4 คืน ราคา 8,900 บาท รถตู้รับ-รถบัสรับจาก กทม.


  ลิ้งโปรแกรมทัวร์กัมพูชา

  CD110 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ราคา 5,300 บาท รถบัสรับจาก กทม.


  CD110A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ราคา 4,600 บาท รถบัสรับจากด่านอรัญประเทศ


  CD111 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 2 วัน 1 คืน ราคา 4,300 บาท รถบัสรับจาก กทม.


  CD111A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 2 วัน 1 คืน ราคา 3,700 บาท รถบัสรับจาก ด่านอรัญประเทศ


  CD112A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ราคา 4,700 บาท รถบัสรับจากด่านช่องจอม


  CD113A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ราคา 4,700 บาท รถบัสรับจากด่านช่องสะงำ


  CD116A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 2 วัน 1 คืน ราคา 3,700 บาท รถบัสรับจากด่านช่องจอม


  CD117A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 2 วัน 1 คืน ราคา 3,700 บาท รถบัสรับจากด่านช่องสะงำ


  CD118 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ราคา 7,900 บาท รถบัสรับจากกทม.


  CD119 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ราคา 6,300 บาท รถบัสรับจากกทม.


  CD119A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ราคา 5,700 บาท รถบัสรับจากด่านอรัญประเทศ


  CD120A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ราคา 5,700 บาท รถบัสรับจากด่านช่องสะงำ


  CD121A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ราคา 5,700 บาท รถบัสรับจากด่านช่องจอม


  CD122A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 1 day trip ราคา 2,500 บาท รถบัสรับจากด่านอรัญประเทศ


  CD123A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 1 day trip ราคา 2,500 บาท รถบัสรับจากด่านช่องสะงำ


  CD124A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 1 day trip ราคา 2,500 บาท รถบัสรับจากด่านช่องจอม


  CD125A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ราคา 2,500 บาท รถบัสรับจาก กทม.


  CD210 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 5,600 บาท รถตู้รับจาก กทม.


  CD210A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 5,000 บาท รถตู้รับจากด่านอรัญประเทศ


  CD211 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 2 วัน  1 คืน ราคา 4,600 บาท รถตู้รับจาก กทม.


  CD211A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 2 วัน  1 คืน ราคา 4,000 บาท รถตู้รับจากด่านอรัญประเทศ


  CD212A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 4,000 บาท รถตู้รับจากด่านช่องจอม


  CD213A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 4,000 บาท รถตู้รับจากด่านช่องสะงำ


  CD214A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 2 วัน  1 คืน ราคา 4,000 บาท รถตู้รับจากด่านช่องจอม


  CD215A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 2 วัน  1 คืน ราคา 4,000 บาท รถตู้รับจากด่านช่องสะงำ


  CD216 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 8,200 บาท รถตู้รับจาก  กทม.


  CD217 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 6,600 บาท รถตู้รับจาก กทม.


  CD217A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 6,000 บาท รถตู้รับจากด่านอรัญประเทศ


  CD218A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 6,000 บาท รถตู้รับจากด่านช่องสะงำ


  CD219A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 6,000 บาท รถตู้รับจากด่านช่องจอม


  CD220A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 1 Day Trip ราคา 2,900 บาท รถตู้รับจากด่านอรัญประเทศ


  CD221A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 1 Day Trip ราคา 2,900 บาท รถตู้รับจากด่านช่องสะงำ


  CD222A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 1 Day Trip ราคา 2,900 บาท รถตู้รับจากด่านช่องจอม


  CD223 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 5,600 บาท รถตู้รับจาก กทม.


  CD1 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 2 วัน  1 คืน ราคา 10,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ


  CD1A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 2 วัน  1 คืน ราคา 3,500 บาท สายการบินรับจากสนามบินเสียมเรียบ


  CD2 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 11,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินดอนเมือง


  CD2A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 4,500 บาท สายการบินรับจากสนามบินพนมเปญ


  CD3 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 13,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ


  CD3A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 13,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ


  CD4 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 12,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ


  CD4A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 3,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินพนมเปญ


  CD5 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 4 วัน  3 คืน ราคา 16,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ


  CD5A แพคเกจทัวร์กัมพูชา  4 วัน  3 คืน ราคา 6,500 บาท สายการบินรับจากสนามบินพนมเปญ


  CD6 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 4 วัน  3 คืน ราคา 12,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ


  CD6A แพคเกจทัวร์กัมพูชา  4 วัน  3 คืน ราคา 5,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ


  CD7 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 4 วัน  3 คืน ราคา 12,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ


  CD7A แพคเกจทัวร์กัมพูชา  4 วัน  3 คืน ราคา 5,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินพนมเปญ


  CD8 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 5 วัน  4 คืน ราคา 8,900 บาท รถตู้รับ-รถบัสรับจาก กทม.


  CD8A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 5 วัน  4 คืน ราคา 7,900 บาท รถตู้รับ-รถบัสรับจากด่านอรัญประเทศ


  CD9 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 13,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ


  CD9A แพคเกจทัวร์กัมพูชา  3 วัน  2 คืน ราคา 4,700 บาท สายการบินรับจากสนามบินเสียมเรียบ


  CD10 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 2 วัน  1 คืน ราคา 12,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ


  CD10A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 2 วัน  1 คืน ราคา 3,700 บาท สายการบินรับจากสนามบินเสียมเรียบ


  CD11แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 9,700 บาท สายการบินรับจากสนามบินดอนเมือง


  CD12 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 4 วัน  3 คืน ราคา 13,000 บาท สายการบินรับจากสนามบินพนมเปญ

  ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศกัมพูชา

  ประวัติศาสตร์กัมพูชา เริ่มต้นที่ยุคของอาณาจักรฟูนัน อาณาจักรเจนละ พัฒนามาสู่กัมพูชายุคเมืองพระนคร ซึ่งมีความยิ่งใหญ่จนสามารถสร้างนครวัด นครธม เป็นศูนย์กลางของอาณาจักร จนกระทั่งพ่ายแพ้แก่อยุธยาจึงต้องเสียเมืองบางส่วนให้อยุธยา จนเมื่อฝรั่งเศสเข้ามามีอำนาจในอินโดจีน กัมพูชากลายเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส และเป็นเมืองขึ้นของญี่ปุ่นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อสิ้นสุดสงครามโลก กัมพูชาได้เป็นประเทศเอกราช แต่เกิดความสับสนวุ่นวายภายในประเทศเนื่องจากความขัดแย้งภายใน ประเทศตกอยู่ภายใต้การปกครองของเขมรแดงอยู่ระยะหนึ่ง จนกองกำลังของเฮง สัมริน ที่มีเวียดนามหนุนหลังเข้ามาขับไล่เขมรแดงออกไป และการเข้ามาไกล่เกลี่ยของสหประชาชาติ เพื่อยุติสงครามกลางเมือง

  เงินตรา กัมพูชา (ที่ใช้ได้ในกัมพูชา)

  1. เงินเรียล(กัมพูชา)


  2. เงินบาท(ไทย)


  3. เงินดอลลาร์

  รถบัสรถตู้ในกัมพูชา

   

  แนะนำโปรแกรมทัวร์ราคาถูก

  แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน 5,300 บาท รถบัสรับจาก กทม. เที่ยวเสียมเรียบ บริษัททัวร์เสียมเรียบ

  ราคา:5,300 บาท (พัก 2 ดาว)
  ราคา:
  5,800บาท (พัก 4 ดาว)

  วันแรก กรุงเทพฯ ปอยเปต เสียมเรียบ องค์เจ็ด องค์จอม ล่องเรือโตนเลสาป
  01.00 น. จุดนัดพบกันที่ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม มหาลัยหอการค้า
  01.30 น. ออกเดินทางโดยรถบัส สู่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
  05.45 แวะปั๊ม ปตท.วัฒนานคร ทำกิจวัตรประจำวันพร้อมรับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย
  06.30 น. ถึง ตลาดโรงเกลือ จ.สระแก้วเพื่อตรวจเอกสารผ่านด่านคนเข้าเมือง ที่ด่านปอยเปต โดยทางทีมงานจะอำนวยความสะดวกเรียบร้อย จากนั้นเปลี่ยนรถเป็นรถปรับอากาศฝั่งเขมร ออกเดินทางผ่านปอยเปต สู่เมืองศรีโสภณ สู่ จ.เสียมเรียบ ตามถนนหมายเลข 6 ของกัมพูชา ระหว่างแวะให้คณะทัวร์รับประทานอาหารเช้า (คณะทัวร์จ่ายเอง)
  09.30 น. เดินทางถึง จ.เสียมเรียบ จากนั้นนำท่านสักการะ องค์เจ็ด องค์จอม พระพุทธรูปพี่น้องคู่บ้านคู่เมืองชาวเสียมเรียบมาช้านานและเป็นที่เคารพนับถือของชาวเขมร ชมหัวกะโหลกมากมายในครั้งที่สมัยเขมรแดงปกครองและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่ วัดใหม่
  12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ เมืองเสียมเรียบ (มื้อที่ 1)
  13.00 น. จากนั้นนำท่าน ล่องเรือโตนเลสาป ชมทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขมรและชาวเวียดนามใน โตนเลสาป ชมบรรยากาศยามเย็นและพระอาทิตย์ลับฟ้า
  18.00 น. บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคารโตนเลแม่โขง ( Tonle Mekong restaustant ) (มื้อที่ 2) อาหารแบบนานาชาติ อร่อยมาก พร้อมชมการแสดงนาฎศิลป์พื้นเมือง (ระบำอัปสรา) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือเที่ยวชมเมืองเสียมเรียบยามค่ำคืน

  วันที่สองทัวร์กัมพูชา : ปราสาทบันทายสรี ปราสาทบันทายสำเหร่ ปราสาทตาพรม นครธม ปราสาทบายน นครวัด
  06.30 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านเดินทางไปชม ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei) สร้างตอนปลายสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมินทร์ (พ.ศ.1510) เป็นปราสาทหลังเล็กๆกลุ่มหนึ่ง สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะและแกะสลักภาพนูนสูงได้อย่างสวยงามมาก จากนั้นนำท่านชม ปราสาทบันทายสำเหร่ (Banteay Samrei) สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 องค์ปราสาทคล้ายกับปราสาทหินพิมาย และนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทตาพรหม ซึ่งสร้างในปี พ.ศ.1729 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดาเป็นวัดในพุทธศาสนา เป็นปราสาทที่สวยงามและมีมนต์ขลังมาก นักท่องเที่ยวส่วนมากให้ความสนใจปราสาทนี้มากพอสมควร
  12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารโตนเลสาบ(TonleSap Restaurant ) อาหารส่วนมากเป็นแบบภาคกลาง(มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองพระนคร หรือ นครธม ชมความสวยงามสะพานนาคราชซึ่ง เป็นสะพานที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม ชม ประตูเมือง ที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ ชม ปราสาทบายน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือนครธม ถือว่าเป็นสุดยอดของปราสาทเขมร เมื่อท่านได้เข้าไปสัมผัสยังปราสาทแห่งนี้จะรู้สึกเหมือนมีคนคอยจ้องมองเราอยู่ตลอดเวลา มีเสน่ห์มาก จากนั้นนำท่านชม สิ่งมหัศจรรย์ที่เคยติด 1 ใน 7 ของโลก ที่ ปราสาทนครวัด ซึ่งสร้างขี้นเมื่อประมาณ พ.ศ.1650-1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ การกวนเกษียรสมุทร ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของเสียมกุก ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยู่ด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางไปชมพระอาทิตย์ตกที่ เขาพนมบาแค็ง ซึ่งสามารถมารถมองเห็นวิวของบารายขนาดใหญ่และปราสาทนครวัดได้อย่างชัดเจน
  18.30 น. บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคารTex Dey Angkor Restaurant (มื้อที่ 5) หลังอาหารสามารถเดินชมตลาดไนท์ได้ตามอัธยาศัย

  วันที่สามทัวร์กัมพูชา : วัดใหม่ ช้อปปิ้ง ศรีโสภณ ปอยเปต ตลาดโรงเกลือ กรุงเทพฯ
  07.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกที่ ตลาดซาจ๊ะ ( PSA JA MARKET ) กันตามอัธยาศัย และชม หมู่บ้านแกะสลักหิน สมควรแก่เวลา นำคณะรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง(มื้อที่ 7)จากนั้นนำท่านออกเดินทางกลับตามเส้นทางเดิมสู่ด่านปอยเปต
  15.00 น. แวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี และเที่ยวชม ตลาดโรงเกลือ จากนั้นนำท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
  20.00 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

  ราคานี้รวมกัมพูชา 
  - ( รวมค่าบริการทุกอย่างแล้วครับ )
  - พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500
  - รถบัสปรับอากาศ
  - ค่าที่พัก 2 คืน
  - ค่าอาหารทุกมื้อ (7 มื้อ)
  - ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
  - ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
  - มัคคุเทศก์กัมพูชา 

  ราคานี้ไม่รวม
  - ค่าวีซ่าชาวต่างชาติ
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอจากโปรแกรมทัวร์

  การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน
  เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที

  โทร สนง : 02-4297109 , 037-424954
  มือถือ : 083-3086327 , 090-1588288 , 02-4297106

  วิธีการจองทัวร์
  กรุ๊ปจอย มัดจำท่านละ 2000 บาท ส่วนจำนวนเงินที่เหลือนำไปชำระในวันเดินทาง
  กรุ๊ปเหมา มัดจำ 50 % ส่วนจำนวนเงินที่เหลือนำไปชำระในวันเดินทาง

  คำแนะนำในการจองทัวร์
  เมื่อคณะทัวร์โอนเงินมัดจำเข้ามาแล้ว กรณีคณะทัวร์ยกเลิกการเดินทางเอง บริษัทไม่คืนเงินมัดจำ
  ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ) 
  การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี 

  รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี

  เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมลล์   sm789@hotmail.com 
  รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์ 
  1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
  2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ 
  3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้. 

  ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์ 
  ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ 

  ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
  1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ 
  2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 3 วัน 
  3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที

  เกร็ดความรู้

  จังหวัดกระแจะ
  ข้อมูลทั่วไป
  เป็นจังหวัดหนึ่งทางตะวันออกของประเทศกัมพูชา มีเมืองกระแจะเป็นเมืองหลวงของจังหวัด จังหวัดมีภูมิอากาศมรสุมมีฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม, ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมและฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม น้ำท่วมเป็นประจำในจังหวัดกระแจะ โดยท่วมล้นแม่น้ำโขงในเดือนพฤษภาคมประมาณ 4 เมตรในช่วงฤดูฝน
  การแบ่งเขตการปกครอง
  1. โฉลง
  2. กระแจะ
  3. แพรกประสพ
  4. สมโบร์
  5. สนูล
  สถานที่ท่องเที่ยว
  1. ปลาโลมาแม่น้ำโขง
  หมู่บ้านประมงริมน้ำ จังหวัดกระแจะ (Kratie)อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ห่างจากกรุงพนมเปญประมาณ ๓๔๐ กิโลเมตร (ทางหลวงหมายเลข ๗)พื้นที่หมู่บ้านบริเวณนี้เคยเป็นโบราณสถานสมัยก่อนเมืองพระนคร(ศตวรรษที่ ๘) แต่ไม่มีโบราณวัตถุใด ๆ น่าสนใจนัก ทั้งนี้เนื่องจากยังต้องรอการขุดสำรวจและปฏิสังขรณ์ก่อน แต่หากนักท่องเที่ยวล่องเรือไปตามแม่น้ำโขงผ่านบริเวณหมู่บ้านประมงริมน้ำนี้ อาจมีโอกาสได้เห็นปลาโลมาแม่น้ำโขง (หรือเรียกว่าปลาโลมาอิระวดี) ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ ว่ากันว่าในช่วงสมัยเขมรแดงได้มีการฆ่าเพื่อเอาเนื้อและไขไปใช้ประโยชน์เป็นจ้านวนมากถึงวันละ ๕ ตัว ปัจจุบันคาดว่าเหลือไม่ถึง ๑๕๐ ตัวแล้ว

   

   

  สำนักงานอรัญประเทศ ประเทศไทย
  Aranyaprathet branch
  214/455 Moo 1,Baandan,Aranyaprathet,Sakaeo 27120
  Tel:037-424954 
  Fax:037-424954

  สำนักงานเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา 
  Goden Thai Cambodia Traval Co., Ltd (ในเครือสไมล์ไทย)
  Borei Arcade No B32, National Road No 6, Krous Village,Sangkat Svay Dangkum,Siem Reap City.
  โทร: +850317799994
  E-mail : sm789@hotmail.com
  จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.

   

   

  Copyright ©Smilethaiecotour.net

  Sampran branch
  98/22 Moo 1,Branmai,Sampran,Nakompathom 73110
  Tel:02-8139228 ,02-4290523,
  02-4290545,02-4290553,
  02-8058800
  Fax:02,8139227,02-4290554

   

   

  Pattaya branch
  583/13 Moo 4 ,Naklua,Banglamung,Chonburi 20150
  Tel:038-221498
  Fax:038-221498

   

   

   

  Aranyaprathet branch
  214/455 Moo 1,Baandan,Aranyaprathet,Sakaeo 27120
  Tel:037-424954 
  Fax:037-424954

   

   

   

   

  Chongmek branch
  409/413 Moo 3,Chongmek,Sirindhorn,Ubon Ratchathani 34350

  Tel:045-210725

   

   

   

   

  Chiangrai branch
  376/1 Moo3,Wiang,Chiangkhong,Chiangrai 57140
  Tel:053-791700
  Fax:053-791700