ยินดีต้อนรับเข้าสู่ www.smilethaiecotour.net ว็บไซต์นี้ดูแลและรับผิดชอบโดย บริษัท สไมล์ไทยอีโคทัวร์ สอบถามโดยตรงที่ (คุณป้อม) 089-1300020,02-4290545,084-4619254

 รหัส  BL1A  TG สนามบินบาหลีงูระห์ไร –ทะเลสาปบราตัน-คินตามณี ภูเขาไฟ 4 วัน3 คืน

เริ่มจากสนามบินงูระห์ไรบาหลี  เดินทางโดยสายการบินไทย TG

วันแรก : สนามบินงูระห์ไร บาหลี หาดกูต้า ช้อปปิ้งกูต้าเซ็นเตอร์ หาดจิมบารัน

14.15 น.เจ้าหน้าที่บริษัทสไมล์ไทยอีโคทัวร์คอยให้การต้อนรับคณะท่านที่สนามบินงูระห์ไร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หาดกูต้า ชายหาดที่ขึ้นชื่อที่สุดของเกาะบาหลี พักผ่อนกันตามสบายชายทะเล  นำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมนานาชนิดที่ กูต้าเซ็นเตอร์

18.30 น. รับประทานอาหารเย็นซีฟู้ดริมชายหาด ที่เกาะบาหลี (มื้อที่ 1) จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สอง : ปุราทามันอายุน นาข้าวขั้นบันไดเบดูกัลล์ วัดอูลันดานูบราตัน ปุราทานาห์ลอต

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 2) ออกเดินทางสู่ ปุราทามันอายุน หรือ วัดเมงวี ซึ่งเคยเป็นพระราชวังเก่า จากนั้นนำไป เบดูกัลป์ หรือ ทุ่งนาข้าวขั้นบันได  ให้เวลาอิสระในถ่ายภาพความสวยงามไว้เป็นที่ระลึก

12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3)  จากนั้นออกเดินทางสู่ ปุราอูลันดานูบราตัน ชมวิวทิวทัศน์ของ ทะเลสาบบราตัน  และชมความสวยงามของ ปุราอูลันดานูบราตัน หรือ วัดอูลันดานู เป็นวัดที่สำคัญและสวยงาม 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี และสามารถมองเห็นภูเขาไฟ ที่มีความสวยงามเป็นอันดับสองของเกาะบาหลีอีกด้วย สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี จากนั้นเดินทางสู่จุดชมวิวที่งดงามที่สุดของเกาะบาหลี ที่ ปุราทานาห์ลอต หรือ วิหารทานาห์ลอต เป็นอีกวัดสำคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี ที่ตั้งอยู่บนโขดหิน เป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่ง เพราะชาวบาหลีให้ความเคารพบูชาอย่างมาก 

19.00 น.รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม : วัดเบซากีห์ คินตามณี ภูเขาไฟ วัดดานูบาตูร์ วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ วัดถ้ำช้าง อูบุด ระบำบาหลี

07.00 น.รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 5) จากนั้นออกเดินทางสู่ ปุราเบซากิห์ หรือ วัดเบซากีห์ เป็นวัดที่มีความสวยงามที่สุดและสำคัญที่สุดบนเกาะบาหลี สามารถชมภูเขาไฟกุนุงอากุง ภูเขาไฟที่สูงที่สุดในบาหลี 

จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านคินตามณี หมู่บ้านคินตามณี  เป็นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งของเกาะบาหลี ให้เวลาอิสระในการถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6) จากนั้นออกเดินทางสู่ ปุราอูลันดานูบาตูร์ หรือ วัดดานูบาตูร์ เป็นวัดที่สำคัญเป็นอันดับ 2 ของเกาะบาหลี วัดแห่งนี้มีขนาดใหญ่โตและงดงาม  สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ ปุราเตียร์ตาอัมปึล หรือ วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ภายในบริเวณวัดมีบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ใสสะอาดที่ผุดขึ้นจากใต้ดิน เชื่อกันว่าพระอินทร์เป็นผู้ประทานทำให้เกิดน้ำพุ บริเวณวัดจะมีร้านของฝากมากมาย หรือ ตลาดปราบเซียน  นำเข้าชม ปุรากัวกาจาห์ วัดถ้ำช้าง  วัดถ้ำช้าง มีลักษณะเด่นคือแผ่นหินแกะสลักปากทางเข้าถ้ำ สมควรแก่เวลานำท่านชม ปุราสาระวาตี ชมสระบัวขนาดใหญ่และนำท่านช้อปปิ้งต่อที่ ตลาดอูบุด มีของฝากราคาถูกมากมาย 

19.00 น.รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 7) พร้อมชม ระบำบาหลี จากนั้นเดินทางกลับเข้าที่พัก วันนี้อาจเข้าที่พักดึกหน่อยครับ
วันที่สี่ : วัดอูลูวาตู สวนพระวิษณุ อนุสาวรีย์มหาภารตะยุทธ บาหลี - กรุงเทพ

07.00 น.รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 8) จากนั้นออกเดินทางสู่ อูลูวาตู  ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม วัดอูลูวาตู ที่วัดนี้จะมีลิงแสนซนอาศัยกันมากมายครับ  ระวังสิ่งของหรือสัมภาระของท่านเพราะจะเป็นสิ่งล่อตาของเจ้าลิงน้อย  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ อุทยานแคนคานา ชมรูปปั้นพระวิษณุ

 12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์มหาภารตะ สัญลักษณ์ของเกาะบาหลี จากนั้นเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร เกาะบาหลี ท่านสามารถช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่สนามบิน

16.20 น.เหินฟ้าโบกมืออำลาเกาะบาหลี ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 432

19.35 น.ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ
- ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน  

- ค่าอาหาร 9 มื้อตามที่ระบุตามรายการ

- ค่ารถรับส่งสนามบิน และท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ

- ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ

- น้ำดื่ม ท่านละ 2 ขวด ต่อ

- มัคคุเทศก์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ)

- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)อัตรานี้ไม่รวม

-ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ 

- ภาษีสนามบินทุกแห่ง   (ภาษีสนามบินกรุงเทพฯ จะรวมในราคาตั๋ว  แต่ที่สนามบินเดนปาซาร์ จะเก็บค่าภาษีสนามบินระหว่างประเทศ  ตอนเช็คอิน รับบัตรโดยสาร ในอัตรา 150,000 รูเปียส ต่อท่าน หรือ ประมาณ 500 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน   ไม่ได้รวมในตั๋วเครื่องบิน

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ

- ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว

- ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ (ตามความพึงพอใจของท่าน)  

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3%  (กรณีใบกำกับภาษี)

เอกสารประกอบการเดินทาง  หนังสือเดินทาง อายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง) และมีหน้าว่างเหลือมากกว่า 2 หน้าวิธีการจองทัวร์

โทรสำนักงาน 02-8139228 , 02-8058800 , 02-4290553 , 02-4290545 , 02-4290523 , 086-3458363 089-5232908 089-5233165 083-3086327 , 086-3089035 แฟกซ์ 02-8139227 ,02-4290554 E-mail : sm789@hotmail.com 

คำแนะนำในการจองทัวร์ 
ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ) 
การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน 
เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที 

วิธีการจองทัวร์
โอนมัดจำท่านละ 1,000 บาทต่อท่าน เท่านั้นส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 10 วัน
รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี 
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 406-616061-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโลตัสชุมพร
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 746-221531-6 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเชียงของ
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ
-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
-ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 239-083-603-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่ 
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 343-2-58998-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน 
-ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 287-1-19671-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขา นครชัยศรี 
-ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-883534-2 บัญชีออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 199-244378-4 บัญชีออมทรัพย์ สาขารามคำเเหง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-918754-8 บัญชีออมทรัพย์
สาขาบิ๊กซี บ้านโป่ง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 404-538407-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโรบินสัน กาญจนบุรี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 896-211732-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาช่องเเม็ก(อุบลราชธานี) 
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-88038-7 บัญชีออมทรัพย์
สาขานครปฐม นครปฐม 
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก.สไมล์ไทย อีโคทัวร์ เลขที่บัญชี 343-2-61287-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน

เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ sm789@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02-8139227 หรือ 02-4290554
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 089-3089035 , 083-3086327

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์ 
1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ 
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้. 

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์ 
ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ 

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ 
2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 3 วัน 
3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที