ยินดีต้อนรับเข้าสู่ www.smilethaiecotour.net ว็บไซต์นี้ดูแลและรับผิดชอบโดย บริษัท สไมล์ไทยอีโคทัวร์ สอบถามโดยตรงที่ (คุณป้อม) 089-1300020,02-4290545,084-4619254

 รหัส  BL 5A    ทัวร์บาหลี เริ่มจากสนามบินบาหลีฯ แบบ 3 วัน 2 คืน

วันแรก สนามบินบาหลีงูระห์ไร  ปุราทามันอายุน วัดเม็งวี  เบดูกัลล์ วัดอูลันดานูบราตัน ปุราทานาห์ลอต หาดจิมบารัน

11.30 น.เจ้าหน้าที่บริษัทสไมล์ไทยอีโคทัวร์คอยให้การต้อนรับที่สนามบินนานาชาติงูระห์ไร บาหลี จากนั้นรับประทานอาหารเที่ยงที่ (มื้อที่ 1)  หลังอาหาร นำท่านออกเดินทางสู่ ปุราทามันอายุน หรือ วัดเมงวี ซึ่งเคยเป็นพระราชวังเก่า จากนั้นนำท่าน เดินทางขึ้นสู่ เทือกเขาเบดูกัล เทือกเขาที่งดงามของเกาะบาหลี อากาศจะเย็นตลอดทั้งปี ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของบาหลี จากนั้นนำท่านเข้าชม วัดอูลันดานู ซึ่งเป็นวัดที่สำคัญและสวยงาม 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี และสามารถมองเห็นภูเขาไฟ ที่มีความสวยงามเป็นอันดับสองของเกาะบาหลีอีกด้วย  นำท่านออกเดินทางไปยังชมวิวที่งดงามที่สุดของเกาะบาหลี ที่ ปุราทานาห์ลอต หรือ วิหารทานาห์ลอต เป็นอีกวัดสำคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี ที่ตั้งอยู่บนโขดหิน เป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่ง เพราะชาวบาหลีให้ความเคารพบูชาอย่างมาก 

19.00 น.รับประทานอาหารเย็นแบบซีฟู้ด ที่หาดจิมบารัน  (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามอัธยาศัย


วันที่สอง  วัดเบซากีห์  คินตามณี ภูเขาไฟบาตูร์  อูลันดานูบาตู สวนกาแฟขี้ชะมด วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ตลาดปราบเซียน ทุ่งข้าวขันบันได ตลาดอูบุด  วัดสระบัว ชมระบำบาหลี

07.00 น.รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ ปุราเบซากิห์ หรือ วัดเบซากีห์ เป็นวัดที่มีความสวยงามที่สุดบนเกาะบาหลี และสามารถชมภูเขาไฟกุนุงอากุง ภูเขาไฟที่สูงที่สุดในบาหลีอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านคินตามณี หมู่บ้านคินตามณี เป็นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งของเกาะบาหลี ให้เวลาอิสระในการถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

12.00 น.รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 4) จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ ปุราอูลันดานูบาตูร์ หรือ วัดดานูบาตูร์ เป็นวัดที่สำคัญเป็นอันดับ 2 ของเกาะบาหลี วัดแห่งนี้มีขนาดใหญ่โตและงดงาม  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เขตเทมปักซิริงค์. ชิมกาแฟขึ้นชื่อของชาวบาหลี หรือ กาแฟขี้ชะมด  ที่ไร่กาแฟ จากนั้นออกเดินทางไป วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ บริเวณด้านในมีบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ใสสะอาดที่ผุดขึ้นจากใต้ดิน เชื่อกันว่าพระอินทร์เป็นผู้ดลบันดาลให้เกิดน้ำพุ บริเวณวัดจะมีร้านค้าขายของฝากมากมายราคาถูก แวะถ่ายรูปกับวิวทุ่งข้าวขั้นบันได อันเลื่องชื่อของบาหลี  ช้อปปิ้งต่อที่ ตลาดอูบุด

 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5)  จากนั้นออกเดินทางสู่ พระราชวังเก่า อูบุด พาเลซ  เพื่อชม ระบำบาหลี เป็นการแสดงที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยว จบการแสดงออกเดินทางเข้าที่พัก  พักผ่อนกันตามอัธยาศัย วันนี้เข้าที่พักดึกหน่อยนะครับ 

 

วันที่สาม : อนุสาวรีย์ มหาภารตะ บาหลี - กรุงเทพ

 07.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย  สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน นำท่านแวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์มหาภารตะ สัญลักษณ์ของเกาะบาหลี และให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่สนามบิน เจ้าหน้าที่ บริษัทสไมล์ไทยอีโคทัวร์ ส่งคณะด้วยรอยยิ้มและความประทับ  มิรู้ลืม พร้อมส่งคณะเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

 11.55 น. เหินฟ้าโบกมืออำลาเกาะบาหลี ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD 2977

 15.15 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมภาพความประทับใจไม่รู้ลืม กับโปรแกรมทัวร์บาหลี

 

อัตราค่าบริการ

- ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน  

- ค่าอาหาร 6 มื้อตามที่ระบุตามรายการ

- ค่ารถรับส่งสนามบิน และท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ

- ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ

- น้ำดื่ม ท่านละ 2 ขวด ต่อ

- มัคคุเทศก์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ)

- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ

- ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว

- ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ (ตามความพึงพอใจของท่าน)  

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3%  (กรณีใบกำกับภาษี)

-ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ

 -ค่าภาษีสนามบินวิธีการจองทัวร์

โทรสำนักงาน 02-8139228 , 02-8058800 , 02-4290553 , 02-4290545 , 02-4290523 , 086-3458363 089-5232908 089-5233165 083-3086327 , 086-3089035 แฟกซ์ 02-8139227 ,02-4290554 E-mail : sm789@hotmail.com 

คำแนะนำในการจองทัวร์ 
ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ) 
การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน 
เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที 

วิธีการจองทัวร์
โอนมัดจำท่านละ 1,000 บาทต่อท่าน เท่านั้นส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 10 วัน
รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี 
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 406-616061-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโลตัสชุมพร
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 746-221531-6 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเชียงของ
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ
-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
-ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 239-083-603-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่ 
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 343-2-58998-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน 
-ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 287-1-19671-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขา นครชัยศรี 
-ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-883534-2 บัญชีออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 199-244378-4 บัญชีออมทรัพย์ สาขารามคำเเหง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-918754-8 บัญชีออมทรัพย์
สาขาบิ๊กซี บ้านโป่ง
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 404-538407-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโรบินสัน กาญจนบุรี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 896-211732-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาช่องเเม็ก(อุบลราชธานี) 
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-88038-7 บัญชีออมทรัพย์
สาขานครปฐม นครปฐม 
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก.สไมล์ไทย อีโคทัวร์ เลขที่บัญชี 343-2-61287-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน

เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ sm789@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02-8139227 หรือ 02-4290554
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 089-3089035 , 083-3086327

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์ 
1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ 
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้. 

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์ 
ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ 

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ 
2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 3 วัน 
3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที