ยินดีต้อนรับเข้าสู่ www.smilethaiecotour.net ว็บไซต์นี้ดูแลและรับผิดชอบโดย บริษัท สไมล์ไทยอีโคทัวร์ สอบถามโดยตรงที่ (คุณป้อม) 089-1300020,02-4290545,084-4619254

LB311 ทัวร์หลวงพระบางล่องเรือใหญ่ 4 วัน 3 คืน เข้าทางเชียงของ รถบัส เริ่มจากกทม
วันแรก กทม. เชียงของ
16.00 น. พบกันที่ปั๊มปตท. วิภาวดี ดินแดง โดยทีมงานคอยให้การต้อนรับ
17.00 น. มุ่งหน้าสู่ อ.เชียงของ โดยรถบัส ปรับอากาศ
วันที่สอง เชียงของ ปากแบ่ง ถนนคนเดิน หลวงพระบาง
06.00 น. ถึงด่านตรวจคนเข้าเมือง อ.เชียงของ นำคณะรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่1) ทำพิธีการผ่านแดนเข้าออก จากนั้น เดินทางเข้าสู่ฝั่งลาว และนำท่านลงเรือตากอากาศ วีไอพี เพื่อออกเดินทางล่องตามกระแสน้ำโขงลงใต้มุ่งตรงสู่แขวงหลวงพระบาง ระหว่างทางชมวิว สองข้างทาง บ้านแจมป่อง – บ้านท่าด่าน ซึ่งเป็นจุดผ่อนปรนภาษีสำหรับการค้าระหว่างชาวบ้านทั้ง 2 ฝั่ง ตามด้วย บ้านผาได จุดที่ของแม่น้าโขงไหลเลี้ยวเข้าสู่ประเทศลาวเต็มตัว
10.00 น. ถึงบ้านปากทา ด่านตรวจเรือ จุดที่ 1 ที่เรือทุกลำต้องจอด ประมาณ 10 นาที และออกเดินทางต่อ ภายในเรือเรามีกิจกรรมให้ท่านได้ร่วมสนุก เช่น ร้องคาราโอเกะ ล่องเรือผ่านบ้านปากขอบ ถ่ายรูปสวยๆของภูชี้ฟ้ามุมมองจากแม่น้ำโขง
12.00 น. ถึงปากแบง จุดตรวจเรือ จุดที่ 2 ใช้เวลาไม่นานออกเดินทางพร้อมรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่2) บนเรือ
18.00 น. ถึงท่าเรือหลวงพระบาง ทีมงานไกด์ท้องถิ่นรอต้อนรับและ นำท่านขึ้นรถ รับประทานอาหารเย็น (3) ที่ ร้านอาหารของเมืองหลวงพระบาง หลังจากนั้นเดินเล่นถนนคนเดิน บนถนนศรีสว่างวงศ์ ช็อปปิ้งสิ้นค่าต่างๆ ที่ชาวบ้านนำมาวางขายมากมาย
20.30 น. เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม ตักบาตรข้าวเหนียว พระราชวัง วัดเชียงทอง วัดวิชุน พระธาตุภูสี น้ำตกตาดกวาดชี วัดแสนสุขาราม
05.30 น. ตื่นตื่นเช้าสัมผัสอากาศของหลวงพระบางได้ยินระฆังกังวานไปทั่วเมือง สัญญาณบุญนำท่านไปร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว แด่พระสงฆ์จำนวนเป็นร้อยๆรูปเดินเรียงรายอยู่บริเวณกลางเมือง นำคณะเที่ยวชมตลาดเช้า ชมวิถีชีวิตชาวบ้าน ที่นำสินค้ามาวางจำหน่ายสินค้าส่วนใหญ่เป็นของสดทั้งนั้น พร้อมชมร้านกาแฟประชานิยม อาหารพื้นเมืองอาทิ เฟ้อ ข้าวเปียก ร้านกาแฟประชานิยมชื่อดัง หลังจากนั้นรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) นำชมภาพปูนปั้นบริเวณด้านหน้าอุโบสถที่สวยงามของวัดใหม่สุวรรณภูมรามซึ่งเป็นวัดที่จะอัญเชิญพระบางพระคู่บ้านคู่เมืองมาประดิษฐานไว้ในช่วงงานบุญสงกรานต์ เป็นวัดที่มีศิลปะล้านช้างที่สวยงาม
09.00 น. เที่ยวชมพระราชวัง นมัสการพระบาง พระคู่บ้านคู่เมือง ของลาว ด้านในเป็นที่จัดแสดงห้องบรรทม ห้องต่างๆ ซึ่งในแต่ละส่วนถูกจัดแสดงไว้อย่างสวยงาม ชมพระธาตุภูสี ที่สามารถมองเห็นวิวได้ทั้งเมือง หลังจากนั้น ชม วัดเชียงทอง วัดที่มีความเป็นล้านช้างเก่าแก่ถึงสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เที่ยวชมและนมัสการพระประธานเพื่อความเป็นศิริมงคล และนมัสการ พระธาตุหมากโม ที่ วัดวิชุนราช ซึ่งมีรูปร่างของพระธาตุที่แปลกตา เหมือนแตงโมคว่ำ
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง(มื้อที่5) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. เดินทางผ่านหมู่บ้านชนบท ชมน้ำตกตาดกวางสี ซึ่งหมายถึงกวางหนุ่ม น้ำตกนี้ตกจากเขาที่สูง 70 เมตรสามารถถ่ายภาพจากด้านหน้า ภาพที่ออกมาสวยงาม เห็นน้ำตกเป็นฉากด้านหลัง แล้วเดินทางกลับเข้าตัวเมืองอีกครั้ง เพื่อไปยังหมู่บ้านผานม ชมการทอผ้าที่บ้านผานม ที่ปัจจุบันหาชมได้ยาก การทอผ้าใช้กี่กระตุกเป็นภูมิปัญญาของลาวในการทอผ้าเนื้อดี และแวะชมตลาดพื้นเมือง ตลาด
18.30 บริการอาหารเย็น(มื้อที่6) ที่ร้านอาหาร เสร็จแล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สี่  ถ้ำติ่ง บ้านปากแบ่ง
07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่7) จากนั้น พาท่านลงเรือ ล่องขึ้นเหนือ กลับสู่เส้นทางเดิม
10.00 น. ถึงถ้ำติ่ง ถ้ำติ่งบนและล่าง ชมถ้ำที่มีพระพุทธรูปเป็นร้อยๆองค์ ได้มาจากผู้คนสมัยก่อนที่นำพระพุทธรูปมาวางไว้ตามความเชื่อสมัยก่อน
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงบนเรือ(มื้อที่8)
17.00 น. ถึงเมืองปากแบ่ง เมืองเล็กๆที่เงียบสงบ รับประทานอาหารค่ำที่ร้านอาหาร(มื้อที่8) เช็คอินเข้าที่พัก
วันที่ห้า ปากแบ่ง เชียงของ
06.00 น.ลงเรือพร้อมรับประทานอาหารเช้าบนเรือ (มื้อที่9) บนเรือ ล่องเรือทวนน้ำขึ้นเหนือกลับ
สู่เมือง ห้วยทรายแขวงบ่อแก้ว 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่10) บนเรือ 
17.00 น.ถึงท่าเรือเหนือ เขตห้วยทรายพาท่านเดินทางมาผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ระหว่างรอเอกสาร ให้ท่านช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีได้ที่ ก่อนข้ามกลับมายัง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
17.30 น. เดินทางข้ามกลับเข้าประเทศไทย อ.เชียงของ แวะรับประทานอาหารเย็น(ตามอัธยาศัย) จากนั้นเดินทางกลับกทม.
วันที่หก กทม
06.00 น. ถึงกทม. พร้อมความประทับใจจากทีมงาน

ราคา 7,900 บาท


อัตรานี้รวม

  • ค่าที่พัก 3 คืน พักห้องละ 2 ท่าน
  • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ 11 มื้อ
  • ค่ายานพาหนะนำเที่ยวในหลวงพระบาง
  • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุ
  • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวการเดินทาง
  • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 1,000,000 บาท วงเงินตามเงื่อนไขกรมธรรม์

ค่าบริการนี้ไม่รวม

  • ค่าทริปไกด์/คนขับรถ ไม่บังคับ
  • ค่ากระติ๊บข้าวเหนียวใส่บาตรตอนเช้า
  • รายการการหักภาษี
  • ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือรายการระบุ