ยินดีต้อนรับเข้าสู่ www.smilethaiecotour.net ว็บไซต์นี้ดูแลและรับผิดชอบโดย บริษัท สไมล์ไทยอีโคทัวร์ สอบถามโดยตรงที่ (คุณป้อม) 089-1300020,02-4290545,084-4619254

วันที่ออกเดินทางปี2564
เดือนตุลาคม 1-3,8-10,12-14,15-17,22-24,22-24,23-25(วันปิยะ),29-31
เดือนพฤศจิกายน 5-7,12-14,19-21(วันลอยกระทง),20-22,26-28
เดือนธันวาคม 3-5,4-6(วันพระบรมราชาสมภพ,วันพ่อแห่งชาติ),9-11,10-12,11-13(วันรัฐธรรมนูญ),17-19,24-26(วันคริสต์มาส),29-31,30ธ.ค.-1ม.ค.65,31ธ.ค.-2ม.ค.(วันปีใหม่)

วันแรก แม่สาย –เมืองแพรกเชียงตุง นมัสการพระมหาเมี๊ยะมุณี วัดพระแก้ววัดพระธาตุจอมคำ
08.00 น. เริ่มการเดินทางจาก อ.แม่สาย ทำพิธีการข้ามแดนไปยัง ท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า โดยรถตู้ ผ่านเมืองโก เมืองเล็น เมืองท่าเดื่อ ลัดเลาะไปตามแม่น้ำเล็นเรื่อยๆถนนซึ่งเป็นบริษัทของคนไทยสร้าง ผ่านเมืองแพรก (หรือเมืองพยาก) ผาสะแกง และดอยปางควาย ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของเส้นทางนี้และเป็นแหล่งพักรถมีสินค้าประเภทผลไม้และของฝากตามฤดูกาลขาย
12.00 น. ถึงเมือง เชียงตุง ซึ่งเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองเทียบเท่า เมืองเชียงใหม่แห่งล้านนาไทย และเมืองเชียงรุ่งแห่งสิบสองปันนา พาท่านรับประทานอาหารเที่ยง(1) จากนั้นนำท่านไหว้ พระมหาเมี๊ยะมุณีหรือพระมหามัยมุนี เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศพม่า และเป็นหนึ่งในห้าศาสนวัตถุที่ศักดิ์สิทธิ์ของพม่าซึ่งจำลองมาจากองค์จริงที่เมืองมัณฑะเลย์ ชม วัดพระแก้ว วัดราชฐานหัวข่วงจากนั้นพาท่านชมทัศนียภาพและไหว้ วัดพระธาตุจอมคำ ที่มีอายุประมาณ 1,200 กว่าปี เป็นพระธาตุที่ทำจากทองคำแท้สูง 226 ฟุตกว้าง 84 ฟุต ประดับด้วยเพชรพลอยมากประมาณ 882 เม็ดและไหว้พระยืนชี้นิ้วองค์ใหญ่ที่ วัดจอมสัก ครบแล้วทั้งสามจอม
16.00 น. นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก
17.00 น. พาท่านไปยังหนองตุง เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองเชียงตุง ดื่มน้ำชา น้ำเต้าหู้ แล้วเดินเล่นและ ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศหนองตุงยามเย็น
18.30 น. ได้เวลาอาหารเย็น (2) ที่ร้านอาหาร
20.00 น. เดินชมแสงสีที่มีไม่ค่อยมากและซื้อของฝากตลาดกลางคืนและกลับที่โรงแรมพักผ่อนตามสบาย

วันที่สอง ตลาดกลางนา นมัสการพระเกร็ดนาคที่วัดยางกวง ศาสนพิมาน สุสานเจ้าฟ้าเชียงตุง ประตูป่าแดงชมการทำเครื่องเงินวัดอินทร์หนองตุง

08.00 น. บริการอาหารเช้า (3) นำท่านเที่ยว ตลาดกลางนา ซึ่งจะอยู่นอกเมืองเชียงตุงออกไป จะมีชนเผ่าพื้นเมืองนำสินค้ามาขาย
10.00 น. นำท่านไหว้ พระเกร็ดนาคที่วัดยางกวง ว่ากันว่าพระองค์นี้มีเทวดาคอยรักษา ศักดิ์สิทธิ์ ขอพรสิ่งใดก็ได้สมดังใจปรารถนา จากนั้นนำท่านเดินทางไป ถ่ายรูปที่ ศาสนพิมาน ที่หนองคำ ไหว้ สุสานเจ้าฟ้าเชียงตุง จะเป็นกู่บรรจุอัฐิเฉพาะเจ้าฟ้าที่เป็นผู้ชายเท่านั้น ถ่ายรูปกับประตูป่าแดง ประตูเมืองเชียงตุง หนี่งในสิบสองประตูเมืองที่ยังสมบูรณ์
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (4) ที่ร้านอาหารและพาท่านเยี่ยม ชมการทำเครื่องเงินและเครื่องเขิน ซึ่งเป็นช่างเครื่องเขินที่เหลืออยู่ในเชียงตุงเพียงครอบครัวเดียว
14.00 น. นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
17.00 น. พาท่านไปยัง วัดอินทร์ มีวิหาร 2 แห่งในหลังคาเดียวกันประกอบด้วย วิหารหลวงเป็นวิหารที่ชาวบ้านสร้างขึ้น และวิหารน้อยเป็นวิหารที่พระอินทร์สร้างขึ้น
18.00 น. ขับรถนำท่านไปยังหนองตุง ชิมชา กาแฟ และอาหารพื้นเมืองพม่า ชมวิวรอบหนองตุง ถ่ายภพอย่างจุใจ
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น(5) และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม ตลาดเมืองเชียงตุง ท่าขี้เหล็ก ดอยปางควาย พระธาตุโมนิน พระธาตุชเวดากอง (องค์จำลอง)

08.00 น. บริการอาหารเช้า(6) จากนั้นเดินเที่ยว ตลาดเมืองเชียงตุง เป็นตลาดที่ใหญ่มากมีสินค้าทุกประเภทขาย สามารถใช้เงินไทยและสื่อสารกับพ่อค้าแม่ค้าด้วยภาษาไทย บรรยากาศที่เป็นกันเองและสินค้าไม่ค่อยแพง
10.30 น. ได้เวลาเดินทางออกจากเชียงตุงมุ่งสู่ ท่าขี้เหล็ก เป็นเมืองชายแดนตั้งอยู่ในรัฐฉานและเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในรัฐฉาน ระหว่างทางแวะซื้อของฝากจำพวกผัก ผลไม้ ที่ ดอยปางควาย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(7)ที่ร้านอาหาร เมืองพยาก และเดินทางกลับ ท่าขี้เหล็ก
14.00 น. ถึง ท่าขี้เหล็ก ไหว้ พระธาตุโมนิน ที่วัดบ้านลม เที่ยววัดจีนที่ใหญ่ที่สุดในท่าขี้เหล็กแวะไหว้ พระธาตุชเวดากอง เจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของพม่า และยังไปเป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่าที่ควรค่าแก่การไปสักการะและให้เวลาช็อปปิ้งที่ตลาดท่าล้อ ซื้อสินค้าและของฝาก จากนั้นเดินทางกลับสู่ แม่สาย ส่งคณะทัวร์ด้วยความประทับใจ

เอกสารประกอบการเดินทาง

รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ
สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ (บัตรจริงนำมาวันเดินทาง)

ราคานี้รวม
1. ค่ารถปรับอากาศ
2. ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทยพม่า
3. ค่าเอกสารผ่านแดน
4. ค่าที่พัก 2 คืน อาหาร 7 มื้อ
5. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น
6. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ราคานี้ไม่รวม
1. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
3. ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือรายการระบุ
4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %