ยินดีต้อนรับเข้าสู่ www.smilethaiecotour.net ว็บไซต์นี้ดูแลและรับผิดชอบโดย บริษัท สไมล์ไทยอีโคทัวร์ สอบถามโดยตรงที่ (คุณป้อม) 089-1300020,02-4290545,084-4619254

โปรแกรมทัวร์คุนหมิง 11900 บาท รวมทุกอย่างจาก กทม. โดยเครื่องบิน 3 วัน 2 คืน แพ็คเกจทัวร์คุนหมิง ทัวร์จีน คุนหมิง ราคาถ

SN  11  ทัวร์คุนหมิง  พระตำหนักจินเตี้ยน วัดหยวนทง คุนหมิง ป่าหิน ถ้ำจิ่วเซียง 3 วัน2 คืน เครื่องบินไปกลับ เริ่มจาก กทม. โดยสายการบิน แอร์เอเชีย

วันที่ออกเดินทาง ปี2560
เดือนพฤศจิกายน
3- 5 (วันลอยกระทง) 24-26
เดือนธันวาคม
2-4 3-5(วันพ่อ) , 9-11(วันรัฐธรรมนูญ) , 23-25 , 29-31 2561(วันปีใหม่),30-1 ม.ค.61(วันปีใหม่)

วันที่ออกเดินทาง ปี2561
เดือนมกราคม
12-14
เดือนกุมภาพันธ์
17-19
เดือนมีนาคม
1-3
เดือนเมษายน
6-8, 12-14, 13-15, 14-16, 29 เม.ย.-1 พ.ค.
เดือนพฤษภาคม
5-7
เดือนมิถุนายน
8-10
เดือนกรกฎาคม
6-8, 27-29, 28-30
เดือนสิงหาคม
11-13

 

วันแรก :  กรุงเทพฯ-คุนหมิง(昆明
07.00 น. คณะทัวร์ทุกท่านพร้อมกันที่ สนามดอนเมือง สายการบินแอร์เอเชีย  (FD)
09.00น.  เดินทางสู่ คุนหมิง(昆明) โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD……… 
12:20 น.   ถึงสนามบินคุนหมิง  ทำธุระส่วนตัว และรับประทานอาหารมื้อกลางวัน (มื้อที่ 1)หลังอาหารนำคณะเข้า นำทุกท่านไปชมตำหนักทองจินเตี้ยน  ตำหนักทอง นับได้ว่าเป็นตำหนักที่ใหญ่ที่สุดและอนุรักษ์ได้ดีที่สุดของจีน  ความงดงามและโดดเด่นของตำหนักทองทำให้ตำหนักทองได้ขึ้นชื่อว่าเป็น “สถานที่งดงามของเมืองคุนหมิง ”(滇中胜景) มาถึงเมืองคุนหมิง เมืองคุนหมิงเป็นเมืองหลวงของมณฑลยูนนาน(云南省)เนื่องจากว่าหมืองคุนหมิงฤดูร้อนไม่ร้อน ฤดูหนางไม่หนาว อากาศเย็นสบายทั้งปี ฉะนั้นคุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ นำท่านเดินทางสู่วัดหยวนทง เป็นวัดที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของเมืองคุนหมิง ข้างในวัดเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณและยังมีโบสถ์ที่งดงาม 
18 .00 น.   นำท่านทานรับประทานอาหารมื้อเย็น (มื้อที่ 2) หลังอาหาร นำคณะพักผ่อนตามตามอัธยาศัย เที่ยวชมถนนคนเดินหนานผิง  พักที่คุณหมิง (คืนที่ 1)


วันที่สอง :   ป่าหินงาม – ถ้ำจิ่วเซียง – คุนหมิง 

07.00น.    บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3) หลัง อาหารนำทุกท่านไปชมอุทยานป่าหิน ซึ่งเป็นอุทยานแห่งความงดงามพร้อมกับความมหัศจรรย์ ท่านตื่นตาตื่นใจกับหินหลากชนิดที่มีรูปทรงแปลกตา  นับได้ว่าเป็น “ป่าหินที่ใหญ่ที่สุดของโลก” “พิพิธภัณฑ์แห่งปฎิมากรรมตามธรรมชาติ”
12.00น.   บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่4) ที่ภัตตาคาร    หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำจิ่วเซียง  มีคำกลอนที่ว่า “ บนดินชมป่าหิน ใต้ดินชมจิ่วเซียง ”แสดงให้เห็นว่า ความงดงามและความมหาศจรรย์ของถ้ำจิ่วเซียง
18.00น.   บริการอาหารเย็น (มื้อที่5) ที่ร้านอาหาร หลังอาหารนำทุกท่านเช็คอินเข้าพักโรงแรม  พักผ่อนกันตามอัธยาศัย เดินถนนคนเดินหนานผิง ชมสิ้นค้าพื้นเมือง นอนคุนหมิง (คืนที่ 4)


วันที่สาม :   คุนหมิง – กรุงเทพฯ
07.00น.    บริการอาหารเช้า (มื้อที่6) คณะทัวร์เดินชมเมืองคุนหมิง และบรรยากาศตอนเช้า เก็บภาพเป็นที่ระลึก
11.00น. นำท่านเดินทางไปยัง สนามบินคุนหมิง
13:00น.    ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่  FD 
16.20น.   ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพทุกท่าน พร้อมความประทับใจกับ Smile Thai Eco Tour

 

อัตรานี้รวม 
ค่า รถบัสหรือรถตู้ ปรับอากาศ นำท่านท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ  
ค่า ที่พัก 2 คืน
ค่า อาหาร 6 มื้อ  ตามที่ระบุไว้ในรายการ + ผ้าเย็น น้ำดื่ม บริการบนรถ
ค่า เข้าชม สถานที่ท่องเที่ยว
ค่า เครื่องบิน กรุงเทพฯ-คุนหมิง- กรุงเทพฯ
รวมค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวภาษาไทย
รวมค่าวีซ่ารวมค่าเข้าชมตลอดโปรแกรม
ค่าประกันอุบัติเหตุ1,000,000บาท(ตามกรมธรรม์)