Line ID: 0863399940

 

ข้อมูลเพิ่มเติม
 • รวมลิ้งร้านอาหารกัมพูชา

 • รวมลิ้งโรงแรมกัมพูชา
 • โปรแกรมทัวร์กัมพูชา
  ขายดี

  CD10 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ราคา 5,300 บาท รถบัสรับจาก กทม.

   

  CD210 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ราคา 5,600 บาท รถตู้รับจาก กทม.

   

  CD11 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ราคา 9,700 บาท สายการบินรับจากสนามบินดอนเมือง

   

  CD2 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ราคา 11,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินดอนเมือง

   

  CD24 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ราคา 12,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ

   

  CD7 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 4 วัน 3 คืน ราคา 12,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ

   

  CD23 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ราคา 14,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินดอนเมือง

   

  CD8 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 5 วัน 4 คืน ราคา 8,900 บาท รถตู้รับ-รถบัสรับจาก กทม.


  ลิ้งโปรแกรมทัวร์กัมพูชา

  CD110 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ราคา 5,300 บาท รถบัสรับจาก กทม.


  CD110A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ราคา 4,600 บาท รถบัสรับจากด่านอรัญประเทศ


  CD111 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 2 วัน 1 คืน ราคา 4,300 บาท รถบัสรับจาก กทม.


  CD111A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 2 วัน 1 คืน ราคา 3,700 บาท รถบัสรับจาก ด่านอรัญประเทศ


  CD112A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ราคา 4,700 บาท รถบัสรับจากด่านช่องจอม


  CD113A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ราคา 4,700 บาท รถบัสรับจากด่านช่องสะงำ


  CD116A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 2 วัน 1 คืน ราคา 3,700 บาท รถบัสรับจากด่านช่องจอม


  CD117A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 2 วัน 1 คืน ราคา 3,700 บาท รถบัสรับจากด่านช่องสะงำ


  CD118 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ราคา 7,900 บาท รถบัสรับจากกทม.


  CD119 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ราคา 6,300 บาท รถบัสรับจากกทม.


  CD119A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ราคา 5,700 บาท รถบัสรับจากด่านอรัญประเทศ


  CD120A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ราคา 5,700 บาท รถบัสรับจากด่านช่องสะงำ


  CD121A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ราคา 5,700 บาท รถบัสรับจากด่านช่องจอม


  CD122A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 1 day trip ราคา 2,500 บาท รถบัสรับจากด่านอรัญประเทศ


  CD123A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 1 day trip ราคา 2,500 บาท รถบัสรับจากด่านช่องสะงำ


  CD124A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 1 day trip ราคา 2,500 บาท รถบัสรับจากด่านช่องจอม


  CD125A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน ราคา 2,500 บาท รถบัสรับจาก กทม.


  CD210 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 5,600 บาท รถตู้รับจาก กทม.


  CD210A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 5,000 บาท รถตู้รับจากด่านอรัญประเทศ


  CD211 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 2 วัน  1 คืน ราคา 4,600 บาท รถตู้รับจาก กทม.


  CD211A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 2 วัน  1 คืน ราคา 4,000 บาท รถตู้รับจากด่านอรัญประเทศ


  CD212A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 4,000 บาท รถตู้รับจากด่านช่องจอม


  CD213A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 4,000 บาท รถตู้รับจากด่านช่องสะงำ


  CD214A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 2 วัน  1 คืน ราคา 4,000 บาท รถตู้รับจากด่านช่องจอม


  CD215A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 2 วัน  1 คืน ราคา 4,000 บาท รถตู้รับจากด่านช่องสะงำ


  CD216 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 8,200 บาท รถตู้รับจาก  กทม.


  CD217 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 6,600 บาท รถตู้รับจาก กทม.


  CD217A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 6,000 บาท รถตู้รับจากด่านอรัญประเทศ


  CD218A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 6,000 บาท รถตู้รับจากด่านช่องสะงำ


  CD219A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 6,000 บาท รถตู้รับจากด่านช่องจอม


  CD220A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 1 Day Trip ราคา 2,900 บาท รถตู้รับจากด่านอรัญประเทศ


  CD221A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 1 Day Trip ราคา 2,900 บาท รถตู้รับจากด่านช่องสะงำ


  CD222A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 1 Day Trip ราคา 2,900 บาท รถตู้รับจากด่านช่องจอม


  CD223 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 5,600 บาท รถตู้รับจาก กทม.


  CD1 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 2 วัน  1 คืน ราคา 10,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ


  CD1A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 2 วัน  1 คืน ราคา 3,500 บาท สายการบินรับจากสนามบินเสียมเรียบ


  CD2 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 11,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินดอนเมือง


  CD2A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 4,500 บาท สายการบินรับจากสนามบินพนมเปญ


  CD3 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 13,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ


  CD3A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 13,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ


  CD4 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 12,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ


  CD4A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 3,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินพนมเปญ


  CD5 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 4 วัน  3 คืน ราคา 16,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ


  CD5A แพคเกจทัวร์กัมพูชา  4 วัน  3 คืน ราคา 6,500 บาท สายการบินรับจากสนามบินพนมเปญ


  CD6 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 4 วัน  3 คืน ราคา 12,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ


  CD6A แพคเกจทัวร์กัมพูชา  4 วัน  3 คืน ราคา 5,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ


  CD7 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 4 วัน  3 คืน ราคา 12,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ


  CD7A แพคเกจทัวร์กัมพูชา  4 วัน  3 คืน ราคา 5,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินพนมเปญ


  CD8 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 5 วัน  4 คืน ราคา 8,900 บาท รถตู้รับ-รถบัสรับจาก กทม.


  CD8A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 5 วัน  4 คืน ราคา 7,900 บาท รถตู้รับ-รถบัสรับจากด่านอรัญประเทศ


  CD9 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 13,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ


  CD9A แพคเกจทัวร์กัมพูชา  3 วัน  2 คืน ราคา 4,700 บาท สายการบินรับจากสนามบินเสียมเรียบ


  CD10 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 2 วัน  1 คืน ราคา 12,900 บาท สายการบินรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ


  CD10A แพคเกจทัวร์กัมพูชา 2 วัน  1 คืน ราคา 3,700 บาท สายการบินรับจากสนามบินเสียมเรียบ


  CD11แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน  2 คืน ราคา 9,700 บาท สายการบินรับจากสนามบินดอนเมือง


  CD12 แพคเกจทัวร์กัมพูชา 4 วัน  3 คืน ราคา 13,000 บาท สายการบินรับจากสนามบินพนมเปญ

  ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศกัมพูชา

  ประเทศลาวเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา มีเนื้อที่ ประมาณ 236800 ตารางกิโลเมตร มีทั้งหมด 17 แขวง หรือ 17 จังหวัด มีประชากร 7 ล้านกว่าคน มีผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชาย เฉลี่ยแล้ว 70 เปอร์เซ็น วังเวียงเป็นแขวงหนึ่งของประเทศลาว ซึ้งจะมีธรรมชาติ ขุนเขา ป่าไม้ ประเทศลาวจะขึ้นชื่อเรื่องป่าไม้
  มีพรมแดนติดต่อกับจีน ทางทิศเหนือ ติดต่อกับพม่าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ติดต่อกับเวียดนามทางทิศตะวันออก ติดต่อกับกัมพูชาทางทิศใต้ และติดต่อกับประเทศไทยทางทิศตะวันตก กั้นด้วยแม่น้ำโขงเป็นบางช่วง
  Laos is developing countries have approximately 236800 square kilometres. A total of 17 of 17 provinces or province with a population of 7 million people. There are a lot women than men, with an average 70 percent. Vang Vieng, Laos is one of Laos. This is a natural mountain forests of Laos to the famous forest.
  Borders China to the North and Burma on the Northwest. Contact with the Viet Nam East Contact with Cambodia, to the South and Thailand to the country contact on the West Bank of the Mekong are enclosed by a certain interval.

  เงินตรา กัมพูชา (ที่ใช้ได้ในกัมพูชา)

  1. เงินเรียล(กัมพูชา)


  2. เงินบาท(ไทย)


  3. เงินดอลลาร์

  รถบัสรถตู้ในกัมพูชา

   

  แนะนำโปรแกรมทัวร์ราคาถูก

  แพคเกจทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน 5,300 บาท รถบัสรับจาก กทม. เที่ยวเสียมเรียบ บริษัททัวร์เสียมเรียบ

  ราคา:5,300 บาท (พัก 2 ดาว)
  ราคา:
  5,800บาท (พัก 4 ดาว)

  วันแรก กรุงเทพฯ ปอยเปต เสียมเรียบ องค์เจ็ด องค์จอม ล่องเรือโตนเลสาป
  01.00 น. จุดนัดพบกันที่ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม มหาลัยหอการค้า
  01.30 น. ออกเดินทางโดยรถบัส สู่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
  05.45 แวะปั๊ม ปตท.วัฒนานคร ทำกิจวัตรประจำวันพร้อมรับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย
  06.30 น. ถึง ตลาดโรงเกลือ จ.สระแก้วเพื่อตรวจเอกสารผ่านด่านคนเข้าเมือง ที่ด่านปอยเปต โดยทางทีมงานจะอำนวยความสะดวกเรียบร้อย จากนั้นเปลี่ยนรถเป็นรถปรับอากาศฝั่งเขมร ออกเดินทางผ่านปอยเปต สู่เมืองศรีโสภณ สู่ จ.เสียมเรียบ ตามถนนหมายเลข 6 ของกัมพูชา ระหว่างแวะให้คณะทัวร์รับประทานอาหารเช้า (คณะทัวร์จ่ายเอง)
  09.30 น. เดินทางถึง จ.เสียมเรียบ จากนั้นนำท่านสักการะ องค์เจ็ด องค์จอม พระพุทธรูปพี่น้องคู่บ้านคู่เมืองชาวเสียมเรียบมาช้านานและเป็นที่เคารพนับถือของชาวเขมร ชมหัวกะโหลกมากมายในครั้งที่สมัยเขมรแดงปกครองและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่ วัดใหม่
  12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ เมืองเสียมเรียบ (มื้อที่ 1)
  13.00 น. จากนั้นนำท่าน ล่องเรือโตนเลสาป ชมทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขมรและชาวเวียดนามใน โตนเลสาป ชมบรรยากาศยามเย็นและพระอาทิตย์ลับฟ้า
  18.00 น. บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคารโตนเลแม่โขง ( Tonle Mekong restaustant ) (มื้อที่ 2) อาหารแบบนานาชาติ อร่อยมาก พร้อมชมการแสดงนาฎศิลป์พื้นเมือง (ระบำอัปสรา) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือเที่ยวชมเมืองเสียมเรียบยามค่ำคืน

  วันที่สองทัวร์กัมพูชา : ปราสาทบันทายสรี ปราสาทบันทายสำเหร่ ปราสาทตาพรม นครธม ปราสาทบายน นครวัด
  06.30 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านเดินทางไปชม ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei) สร้างตอนปลายสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมินทร์ (พ.ศ.1510) เป็นปราสาทหลังเล็กๆกลุ่มหนึ่ง สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะและแกะสลักภาพนูนสูงได้อย่างสวยงามมาก จากนั้นนำท่านชม ปราสาทบันทายสำเหร่ (Banteay Samrei) สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 องค์ปราสาทคล้ายกับปราสาทหินพิมาย และนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทตาพรหม ซึ่งสร้างในปี พ.ศ.1729 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดาเป็นวัดในพุทธศาสนา เป็นปราสาทที่สวยงามและมีมนต์ขลังมาก นักท่องเที่ยวส่วนมากให้ความสนใจปราสาทนี้มากพอสมควร
  12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารโตนเลสาบ(TonleSap Restaurant ) อาหารส่วนมากเป็นแบบภาคกลาง(มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองพระนคร หรือ นครธม ชมความสวยงามสะพานนาคราชซึ่ง เป็นสะพานที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม ชม ประตูเมือง ที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ ชม ปราสาทบายน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือนครธม ถือว่าเป็นสุดยอดของปราสาทเขมร เมื่อท่านได้เข้าไปสัมผัสยังปราสาทแห่งนี้จะรู้สึกเหมือนมีคนคอยจ้องมองเราอยู่ตลอดเวลา มีเสน่ห์มาก จากนั้นนำท่านชม สิ่งมหัศจรรย์ที่เคยติด 1 ใน 7 ของโลก ที่ ปราสาทนครวัด ซึ่งสร้างขี้นเมื่อประมาณ พ.ศ.1650-1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ การกวนเกษียรสมุทร ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของเสียมกุก ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยู่ด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางไปชมพระอาทิตย์ตกที่ เขาพนมบาแค็ง ซึ่งสามารถมารถมองเห็นวิวของบารายขนาดใหญ่และปราสาทนครวัดได้อย่างชัดเจน
  18.30 น. บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคารTex Dey Angkor Restaurant (มื้อที่ 5) หลังอาหารสามารถเดินชมตลาดไนท์ได้ตามอัธยาศัย

  วันที่สามทัวร์กัมพูชา : วัดใหม่ ช้อปปิ้ง ศรีโสภณ ปอยเปต ตลาดโรงเกลือ กรุงเทพฯ
  07.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกที่ ตลาดซาจ๊ะ ( PSA JA MARKET ) กันตามอัธยาศัย และชม หมู่บ้านแกะสลักหิน สมควรแก่เวลา นำคณะรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง(มื้อที่ 7)จากนั้นนำท่านออกเดินทางกลับตามเส้นทางเดิมสู่ด่านปอยเปต
  15.00 น. แวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี และเที่ยวชม ตลาดโรงเกลือ จากนั้นนำท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
  20.00 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

  ราคานี้รวมกัมพูชา 
  - ( รวมค่าบริการทุกอย่างแล้วครับ )
  - พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500
  - รถบัสปรับอากาศ
  - ค่าที่พัก 2 คืน
  - ค่าอาหารทุกมื้อ (7 มื้อ)
  - ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
  - ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
  - มัคคุเทศก์กัมพูชา 

  ราคานี้ไม่รวม
  - ค่าวีซ่าชาวต่างชาติ
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอจากโปรแกรมทัวร์

  การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน
  เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที

  โทร สนง : 02-4297109 , 037-424954
  มือถือ : 083-3086327 , 090-1588288 , 02-4297106

  วิธีการจองทัวร์
  กรุ๊ปจอย มัดจำท่านละ 2000 บาท ส่วนจำนวนเงินที่เหลือนำไปชำระในวันเดินทาง
  กรุ๊ปเหมา มัดจำ 50 % ส่วนจำนวนเงินที่เหลือนำไปชำระในวันเดินทาง

  คำแนะนำในการจองทัวร์
  เมื่อคณะทัวร์โอนเงินมัดจำเข้ามาแล้ว กรณีคณะทัวร์ยกเลิกการเดินทางเอง บริษัทไม่คืนเงินมัดจำ
  ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ) 
  การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี 

  รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี

  เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมลล์   sm789@hotmail.com 
  รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์ 
  1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
  2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ 
  3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้. 

  ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์ 
  ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ 

  ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
  1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ 
  2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 3 วัน 
  3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที

  เกร็ดความรู้

  จังหวัดกระแจะ
  ข้อมูลทั่วไป
  เป็นจังหวัดหนึ่งทางตะวันออกของประเทศกัมพูชา มีเมืองกระแจะเป็นเมืองหลวงของจังหวัด จังหวัดมีภูมิอากาศมรสุมมีฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม, ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมและฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม น้ำท่วมเป็นประจำในจังหวัดกระแจะ โดยท่วมล้นแม่น้ำโขงในเดือนพฤษภาคมประมาณ 4 เมตรในช่วงฤดูฝน
  การแบ่งเขตการปกครอง
  1. โฉลง
  2. กระแจะ
  3. แพรกประสพ
  4. สมโบร์
  5. สนูล
  สถานที่ท่องเที่ยว
  1. ปลาโลมาแม่น้ำโขง
  หมู่บ้านประมงริมน้ำ จังหวัดกระแจะ (Kratie)อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ห่างจากกรุงพนมเปญประมาณ ๓๔๐ กิโลเมตร (ทางหลวงหมายเลข ๗)พื้นที่หมู่บ้านบริเวณนี้เคยเป็นโบราณสถานสมัยก่อนเมืองพระนคร(ศตวรรษที่ ๘) แต่ไม่มีโบราณวัตถุใด ๆ น่าสนใจนัก ทั้งนี้เนื่องจากยังต้องรอการขุดสำรวจและปฏิสังขรณ์ก่อน แต่หากนักท่องเที่ยวล่องเรือไปตามแม่น้ำโขงผ่านบริเวณหมู่บ้านประมงริมน้ำนี้ อาจมีโอกาสได้เห็นปลาโลมาแม่น้ำโขง (หรือเรียกว่าปลาโลมาอิระวดี) ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ ว่ากันว่าในช่วงสมัยเขมรแดงได้มีการฆ่าเพื่อเอาเนื้อและไขไปใช้ประโยชน์เป็นจ้านวนมากถึงวันละ ๕ ตัว ปัจจุบันคาดว่าเหลือไม่ถึง ๑๕๐ ตัวแล้ว

   

   

  สำนักงานอรัญประเทศ ประเทศไทย
  Aranyaprathet branch
  214/455 Moo 1,Baandan,Aranyaprathet,Sakaeo 27120
  Tel:037-424954 
  Fax:037-424954

  สำนักงานเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา 
  Goden Thai Cambodia Traval Co., Ltd (ในเครือสไมล์ไทย)
  Borei Arcade No B32, National Road No 6, Krous Village,Sangkat Svay Dangkum,Siem Reap City.
  โทร: +850317799994
  E-mail : sm789@hotmail.com
  จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.

   

   

  Copyright ©Smilethaiecotour.net

  Sampran branch
  98/22 Moo 1,Branmai,Sampran,Nakompathom 73110
  Tel:02-8139228 ,02-4290523,
  02-4290545,02-4290553,
  02-8058800
  Fax:02,8139227,02-4290554

   

   

  Pattaya branch
  583/13 Moo 4 ,Naklua,Banglamung,Chonburi 20150
  Tel:038-221498
  Fax:038-221498

   

   

   

  Aranyaprathet branch
  214/455 Moo 1,Baandan,Aranyaprathet,Sakaeo 27120
  Tel:037-424954 
  Fax:037-424954

   

   

   

   

  Chongmek branch
  409/413 Moo 3,Chongmek,Sirindhorn,Ubon Ratchathani 34350

  Tel:045-210725

   

   

   

   

  Chiangrai branch
  376/1 Moo3,Wiang,Chiangkhong,Chiangrai 57140
  Tel:053-791700
  Fax:053-791700