เมืองปากเซ

เดิมแล้วปากเซเป็นชุมชนประมงน้ำจืดขนาดเล็ก ตั้งอยู่ที่บริเวณปากน้ำเซโดนบรรจบกับน้ำแม่โขง

ชุมชนแห่งนี้แห่งนี้จึงถูกเรียกตามชื่อปากน้ำว่า ปากเซโดน ซึ่งลำนำสายนี้มีความยาว193 กิโลเมตร มีต้นน้ำอยู่ในเขตเมืองท่าแตง แขวงเซกอง ไหลโค้งเข้าสู่ตัวเมืองสาละวันผ่านเมืองวาปี เมืองคงเซโดน แขวงสาละวัน แบ้วไหลมาบรรจบโขงที่ปากเซโดนอันเป็นที่ตั้งของเมืองปากเซในปัจจุบัน จากการเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บนแผ่นดินบริเวณปากน้ำเซโดนบรรจบแม่น้ำโขง จึงทำให้เมืองปากเซเป็นทำเลที่เหมาะสมทั้งทางด้านเพาะปลูก การประมง โดยเฉพาะเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางน้ำ และทางบก ด้วยทำเลที่เหมาะสม