ดอนโขง เมืองโขง เมืองสี่พันดอน

แม่น้ำโขงตอนใต้สุดของสปป.ลาว มีลักษณะพิเศษคือแตกตัวคลี่แยกเป็นรูปพัดเกิดเกาะแก่งจำนวนมากเกินกว่าที่จะนับได้ โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง พื้นที่น้ำกล่าวกินบริเวณกว้างประมาณ 480 ตารางกิโลเมอตร และจากผืนน้ำที่กว้างขวางและโอบล้อมเกาะดอนจำนวนมาก บริเวณนี้จึงเรียกว่า มหาที่สี่พันดอน ด้วยคำว่า ดอน มีความหายตรงกับคำว่า เกาะ สำหรับดอนที่มีขนาดใหญ่ที่สุด คือ ดอนโขง ดอนโขงมีรูปลักษณะยาวรีจากบนลงล้างคล้ายผลมะละกอส่วนท้ายมีลักษณะแหลมยาวตามทางน้ำไหล มีความยาวจากปลายสุดถึงใต้สุด19 กิโลเมตร พื้นที่บนเกาะประมาณ90ตารางกิโลเมตรเศษ ดอนแห่งนี้มีชุมชนสำคัญทางประวัติศาสตร์ การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในปัจจุบัน